ABY WEJŚĆ NA STRONĘ, POTWIERDŹ SWÓJ WIEK.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w ten sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

KONTAKT

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, KP S.A. informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.captainjackbeer.pl oraz wysyłających zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez przesłanie wiadomości na e-mail: rodo@asahibeer.pl, a także pod adresem ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań.

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, przetwarzane będą w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu KP S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b) bewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu KP S.A. zgodnego z powyższym celem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych, tj. osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz osobom i podmiotom współpracującym z KP S.A. w ramach zawartych umów o współpracę z KP S.A., jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia celów, o których mowa w ust. 2.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

6. Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, jest Spółka Advalue Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-807, Al. Jerozolimskie 92, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000315469, NIP 525-24-38-359, Regon: 141528832, w celu wsparcia procesu udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

b) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

9. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości oraz inne dane przekazane w zgłoszeniu.

10. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.